Generalforsamling / Referat af generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 2017

Referat fra Generalforsamling den 28.2.2017

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Keld Damgård-Møller have nr. 23
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Valg af referent og stemmetællere
Referent Lene Illum have 47
Stemmetællere Philipa Zizica have 62 og Sandra Lock have 71

3. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. Beretningen kan rekvireres fra bestyrelsen.
 
Af særlig interesse er:
 
”4415 meter hække er der i foreningen. Vi er nået op på ca. 3725 meter. Ca. 85 %.
Dvs. hæk planter er der sat i jorden (eller næsten sat i jorden) ca. 15,000 stk.
Vi er ikke i mål endnu, men bestyrelsen og forhåbentlig generalforsamlingen har den tro og overbevisning at de resterende hække skal udskiftes i år, det vil betyde at vi vil være behjælpelige med opgravning, bortkørsel og nedgravning af nye planter i den udstrækning som haveejeren har brug for det. Det vil være et flot syn med nye hække langs alle stier i haveforeningen.
En kæmpe tak til donatoren som har udtrykt sin taknemlighed til foreningens havelejere ved yderligere at donere frugt træer til haverne. ”

”I et referat fra teknik og miljøudvalget udsendt dagen efter sidste generalforsamling, og en artikel fra dagspressen kan udledes, at hvis kolonihaveforeninger og deres bestyrelser ikke kan overholde egne vedtægter, lokalplaner, fredningsbestemmelser samt andre krav fra myndigheders side, så må kommunalbestyrelsen med forvaltningens mellemkomst justerer det administrative handlerum.
Med andre ord vil det medføre at forvaltningen som er tilsynsmyndighed, skal afsætte en person som skal finansieres ved hjælp af en leje forhøjelse i kolonihaverne.
Derfor - når vi i byggeiver og restaurerings lyst vil i gang, er det formålstjenstligt at rette henvendelse til bestyrelsen først, inden vi får myndighedernes bevågenhed.
Der er lagt fredningsbestemmelser og frednings afgørelser ud på vores hjemmeside, og jeg vil få øvrige afslag eller tilsagn lagt ud ved lejlighed. Så kan alle se hvad vi er oppe i mod når der skal bygges mm.”

”Jeg har hørt i min øresnegl at i følge EU`s vandramme direktiv, skal overfladevand (vandløb søer mv.)og grundvand opnå "god tilstand" eller "godt økologisk potentiale", og den seneste frist for mål opfyldelse er 2027. I den forbindelse har staten udpeget konkrete områder hvor spildevand fra ikke kloakerede ejendomme vurderes at være medvirkende til, at et vandområde ikke lever op til målsætningen. I disse områder skal der foretages forbedret spildevandsrensning. Det skal ikke nødvendigvis medføre en kloakering, det kan også være en samletanks løsning eller lignende.
Med andre ord: Der er ikke et krav om at vi skal kloakeres, men at der findes en løsning som fjerner forureningen af grundvandet.”

”Det er med vemod at jeg kan konstaterer at vi stadig har haver der ser ud ad h.. til.
At det ikke er et nyt problem kan jeg se ved at gennemlæse ca. 35 års referater fra haveforeningen. Her har bestyrelse med skiftende held og aggressivitet opsagt havelejere.
Dette er så også en opgave for os i bestyrelsen, men belært af andre haveforeningers kampe mod lejere som har kostet haveforeninger erstatninger, fordi opsigelserne ikke havde juridisk gyldighed, henvisning til ejendomsrettens ukrænkelighed, og ikke entydige formuleringer i foreningernes love og vedtægter. Her har jeg ikke ville udsætte foreningens kasse for at smide unødige penge ud af vinduet.
Jeg har i stedet været i dialog med havelejere som ikke har haft det fornødne overskud til at få ordnet deres have, og det da også udmundet i at enkelte har overgivet haven til foreningen, andre fået hjælp, og andre haft en familie som kunne hjælpe. Enkelte har også fået lang snor på grund af sygdom.
Selvfølgelig er der nogle som er uden for pædagogisk rækkevidde, og de bliver så overtalt til med venligt pres at lade foreningen overtage hus til videre foranstaltning.
Bestyrelsen vil derfor i nærmeste fremtid søge juridisk assistance så vi kan opdaterer vores love så vi på den ene side overholder bestemmelserne i fredningen, og samtidig lever op til nutidens krav og forventning om retfærdighed”.
 
Der blev stillet en del spørgsmål til disse emner og der blev givet opklarende svar.

Der er udpeget en person i kommunen der indenfor 2-3 år skal opmåle husene i forhold til tilladelser samt ukorrekte afløb fra køkkenvask og toilet. Dette er endnu ikke sat i værk.
Kloakering kan ikke pålægges haverne med øjeblikkelig virkning, da det er kommunens jord. Andre kommuner har lavet ordninger, hvor beløbet afdrages over 30 år.
Alternativt kunne der blive tale om fælles toilet og udslagskumme.
Kim Minke oplyste om ”forbrændingstoiletter” som bruges bl.a. i Holland og Norge.
Opmåling sker ud fra luftfoto fra 1979.
 
4. Kassererens beretning
Gennemgang ved Conny Hinrichsen have 45.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget – regnskab kan rekvireres ved bestyrelsen.
 
5. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen forslår at kontingent er uændret 1000 kr. for 2017.
Dette blev vedtaget.
 
6. Valg i henhold vedtægter
Valg til formand for perioden 2017-2019 – Henning Jensen have 58 modtager genvalg.
Valgt uden modkandidat.
Valg til bestyrelsen - 2 medlemmer for perioden 2017-2019 Jens Christian Dall have 36 og Conny Hinrichsen have 45 modtager genvalg.
Begge valgt uden modkandidater.
Valg af 2 suppleanter for perioden 2017-2018 – Lone modtager genvalg. Inge Langballe have 31 opstiller. Begge blev valgt.
Valg af 2 revisorer for perioden 2017-2018
Bent Skov Petersen have 69 og Keld Damgaard-Møller have 23 genvælges
 
7. Indkomne forslag
 
a. Bistader i haverne Ja eller nej ved Kim Minke have 57
Kim foreslår at det ikke bliver tilladt at opstille bistader i haverne
Diskussion med mange gode argumenter for og imod.
Henning fremlægger at bestyrelsen har sagt ja til en havelejer som et forsøg i et år.
Ved afstemning var der 25 stemmer for at det ikke er tilladt at opstille bistader
22 stemmer imod
5 personer undlader at stemme
Forslaget er vedtaget – der må ikke stilles bistader op i haverne.
 
8. Uddeling af pokaler.
Den store: Have 77 Lise og Kalle Kolbech – ikke til stede
Den lille: Have 76 Anna-Maria Hvidtved ikke stede pga sygdom
Uddeling af buketter til de medlemmer, der fejrer jubilæum
45 år – haverne nr. 54 og nr. 39 – Sonja Jessen var til stede og modtog en buket.
år – haverne nr. 3 og nr. 55.
 
9. Gennemgang af det kommende års aktiviteter ved Frede Jessen Have 52.
Udflugten den 21.5. bliver til Geografisk have i Kolding. Opslag følger.
Have 38 har et problem med grus ved lågen når kommunen har været forbi med fejemaskiner og sneplov.
Der blev talt om en 3-måneders prøveperiode for nye havelejere.
Der blev spurgt til rottebekæmpelsen i haverne.
Disse emner bliver taget op af den nye bestyrelse.
41 personer deltog i generalforsamlingen – 27 haver var repræssenteret.
(c) Web-master