Generalforsamling / Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Referat fra Generalforsamling den 27.2.2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent – Bent Skov Petersen have 69
Rettelse til punkt 5. Et nyt punkt 5a blev godkendt som tilføjelse
2. Valg af referent – Lene Illum have 47 og stemmetællere – Mona Asmussen have 33 og Philipa Zizicca have 62
3. Formandens beretning blev godkendt. Beretningen kan rekvireres hos formanden. Bemærk især: Kommunens vejledning til kolonihaver er lagt på hjemmesiden Kommunens spildevand/kloakplan 2018-2021 – der kommer formentlig nyt i forsommeren.
4. Kassererens beretning blev godkendt – kan rekvireres hos Lene Illum
5. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen forslår at kontingent er uændret 1000 kr. for 2018.
5a. Forslag om forhøjelse af kontingent for 2019 til kr. 1100
Forpagtningsafgiften til kommunen er ikke steget de sidste 18 år, men det sker fra 2019.
I gennemsnit kommer det til at betyde en forhøjelse på 70 - 75 kr. pr. have. Forslaget blev godkendt
6. Valg i henhold vedtægter. Frede Jessen have 52 er genvalgt. Lene Illum have 47 er genvalgt. Begge for 2 år.
Valg af 2 suppleanter for perioden 2018-2019 Lone Grete have 23 er genvalgt.
Karen Margrethe Lauritsen have 75 er valgt.
Valg af 2 revisorer for perioden 2018-2019 Bent Skov Petersen have 69 og Keld Damgård have 23 er genvalgt
7. Indkomne forslag – ingen
8. Uddeling af pokaler.
Have 75 Karen Margrethe Lauritsen
Have 29 Folker Christiansen
30 år – have 65 Doris Kuhlman (ikke til stede)
20 år – have 60 Anne M. Callesen. Have 10 Bodil Clausen
10 år – Have 52 Dagny Jessen. Have 59 Ligita og Jesper Vang (ikke til stede)
9. Eventuelt Frede Jessen orienterede om årets udflugt – husk at melde jer – og tag din nye nabo med.
Helt generelt – meld tilbage til bestyrelsen når arrangementerne bliver annonceret – jo flere der deltager jo sjovere bliver det – og tag din nye nabo med.
Flere spørgsmål og diskussion omkring kloaktilslutning.
Da vores haver er fredede skal fredningsmyndighederne involveres til forskel fra alle andre haveforeninger i kommunen. Formanden følger dagsordenerne fra Teknik- og miljøudvalg.
Der er forslag om at søge sponsorstøtte til den kommende ”toiletbygning”
Årets første opfordring til at holde haverne i overensstemmelse med vedtægterne er videregivet ved denne lejlighed.
Der bliver åbnet for vandet lørdag den 24. marts - der tages forbehold for stærk frost.
I alt deltog 36 personer. 28 haver var repræsenteret.
(c) Web-master