Generalforsamling / Generalforsamlingen 2021

Generalforsamlingen 2021

Referat fra Generalforsamling den 14.06.2021
Keld Rysgaard fra kommunen kom med en god orientering om spildevandsproblematikken. Der er fra kommunens side især fokus på toiletspildevandet.
Dagsorden ifølge vedtægter
1. Valg af dirigent
Keld Damgaard-Møller
Dirigenten foreslog at tage punktet Indkomne forslag som nr. 5 i stedet for som nr. 7. Forslaget blev vedtaget.
2. Valg af referent og stemmetællere
Lene Illum Hansen som referent
Inge Langballe, Kim Minke, Betina Johannsen som stemmetællere
3. Formandens beretning – vedtaget enstemmigt
4. Kassererens beretning – vedtaget enstemmigt
5. Indkomne forslag
Forslag nr. 1
”Jeg foreslår at kontingentet stiger til 2000 kr. årligt, så vi kan få samlet penge sammen til forbedringer herunder fælles spildevandsløsning” (Susanne Geertsen have 34)
16 stemte for, 45 stemte imod, 7 undlod at stemme.
Der blev foreslået en mindre forhøjelse 1600 af Lene Søgaard have 32
51 stemte for, 18 stemte imod, 4 undlod at stemme.
De penge der sættes mere ind skal øremærkes til spildevandsløsning blev foreslået af Svend Åge Rosenberg have 38.
34 stemte for, 37 stemte imod, 2 undlod at stemme
Det forhøjede kontingent skal ophøre når spildevandsløsningen er betalt.
35 stemte for 27 stemte imod 9 undlod at stemme.
Kontingentet stiger til 1600 kr. Det forhøjede kontingent stopper når spildevandsløsningen er betalt.
Pengene skal ikke øremærkes. Dette træder i kraft fra 2022.
Forslag nr. 2
”Fælles arbejdsdag – Hvert havelod skal som minimum stille med 1 person til en af de 2 arbejdsdage som foreningen afholder. Møder der ikke nogen fra en have, vil der blive pålagt et gebyr på 300 kr. Forslaget er en følge af, at der næsten ingen tilmeldinger er til arbejdsdagen. Derfor er det svært at planlægge både opgaver og indkøb af de forskellige ting”. Frede Jessen have 52.
10 stemte for, 53 imod 5 undlod at stemme.
Forslag nr. 3
Sammendrag: Der er fejl i vedtægterne, der ligger på hjemmesiden. Dette skal rettes. Det er vedtægterne fra 22.02.2010. Vedtaget med stort flertal
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingent er uændret 1100 kr. for 2022. Bortfalder da der er vedtaget en kontingentforhøjelse til 1600 kr.
7. Valg i henhold til vedtægter
Valg til formand Frede Jessen have 52 er valgt
Valg til bestyrelsen – 2 medlemmer for perioden 2021 – 2023.
Karen Margrethe Lauritsen have 75 for 2 år
Steen L. Birch have 12 for 2 år
Jens Kristian Dall have 36 for 1 år.
Valg af 2 suppleanter for perioden 2021 - 2022
Laurits Hansen have nr. 16
Betina Schmidt have 24
Valg af 2 revisorer for perioden 2021 - 2022
Dennis Petersen have 70 og Keld Damgaard-Møller have 23
8. Uddeling af pokaler.
Den store pokal Bent Skov Petersen have 69
Den lille pokal Steen og Anette Birch
Uddeling af buketter til de medlemmer, der har jubilæum
30 år – have 1 Jane Petersen var ikke til stede.
10 år – have 47 Lene Illum
9. Eventuelt
Når der bliver ryddet sne på Hjelmalle lander der store bunker sne og grus foran have 38 til stor gene. Hvem har ansvaret. Den nye bestyrelse vil se på problemstillingen. 
 
(c) Web-master