Generalforsamling / Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamlingen 22.02.2022
Dagsorden ifølge vedtægter
1. Valg af dirigent
Henning Jensen have 58
2. Valg af referent og stemmetællere
ref. Lene have 47 Stemmetællere Ove have 30 og Elke have 50
Dagsordenen blev godkendt
3. Formandens beretning.
Der er solgt 5 haver siden den sidste generalforsamling i 2021
Året har været præget af coronaen med et par aflyste arrangementer. Der var stor tilslutning til afslutningsarrangementet med suppe. Mere end 70 personer deltag.
I forbindelse med havevandringen blev der registreret solceller efter anmodning fra kommunen. Ca 1/3 af disse har søgt om lovliggørelse. Disse ansøgninger ligger nu hos kommunen.
Der blev sat spørgsmålstegn ved kommunens holdning til solceller. (oplæg i forbindelse med generalforsamlingen i 2021 ved Keld Rysgaard)
Den 17.2. var der besigtigelse fra Fredningsnævnet i forbindelse med Haveforeningens ansøgning om hus/udslagskumme til tømning af campingtoiletter. Den foreløbige plan om anlæggelse i øverste del af have 76 bliver næppe godkendt. Den nye bestyrelse har fået til opgave at finde en anden løsning
Herefter fulgte en debat om havedyrkningsprincipperne i forhold til fredningen. Der blev efterlyst mere præcise retningslinjer – en opgave for den nye bestyrelse. Formandens beretning blev vedtaget.
4. Kassererens beretning
Regnskabet blev gennemgået. Årets overskud er ca. 20.000 kr.
Regnskabet blev vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår at kontingent er uændret 1600 for 2022.
Eddy Evensen fra have 20 havde foreslået en nedsættelse af havelejen til ”det normale” Forslaget bortfaldt, da forslagsstilleren ikke var til stede. (sygdom)
Der var igen i år en livlig debat om havelejens størrelse. Bestyrelsens forslag om 1600kr blev bibeholdt og vedtaget.
6. Valg i henhold til vedtægter
Valg til bestyrelsen – 2 medlemmer for perioden 2022 – 2024
Laurits Hansen have 16
Eddy Evensen have 20
Valg til bestyrelsen – 1 medlem for perioden 2022 – 2023
Inge Langballe have 31
Valg af 2 suppleanter for perioden 2022 – 2023
Betina Schmidt have 24 Anette Matthiesen have 42
Valg af 2 revisorer for perioden 2022 - 2023
Keld Damgaard-Møller have 23 og Dennis Petersen have 70 er valgt som revisorer
7. Indkomne forslag
fra Elke Mørck have 50
1a forslag om at ”sætte hækkene fri”. En livlig debat om de nødlidende ligusterhække. Bestyrelsen fik til opgave at finde frem til den bedste løsning.
1b Forslag om interesse- og inspirationsfællesskaber som mødes og udveksler erfaringer og tanker om bl.a. hjemmehørende insektvenlige planter. Opgave til bestyrelsen at medvirke til at dette bliver sat i værk sammen med forslagsstilleren. Katrine Turner have 11 stiller sin faglighed til rådighed.
1 c Forslag om samarbejde med Virkelyst om forskellige tiltag
Tidligere tiltag har ikke båret frugt, men Kim Daniel have 3, der er formand i Virkelyst vil medvirke til nye forsøg.
8. Uddeling af pokaler.
Den store pokal blev givet til Rikke og Peter Boysen have 48 for at have skabt en flot have og bygget nyt hus efter at haven har henligget ubrugt og uden hus gennem en del år.
Den lille pokal blev givet til Lene Jacobsen have 19 for at have skabt en flot have efter at haven har henligget ubrugt og uden hus gennem endnu flere år. Der er planer om et hus i år.
Uddeling af buketter til de medlemmer, der har jubilæum
10 år Kenneth Kruse i have 15
10 år Kim Minke i have 57
35 år Waltraud Boysen i have 55 modtag buketten ved stedfortræder.
50 år Sonja og Svend Åge Jessen i have 39 – en købmandskurv
50 år Alice og Jørgen Jensen i have 54 – en købmandskurv
9. Eventuelt Mona Asmussen have 33 forslog at flere fællesskaber i og omkring haverne uden at bestyrelsen nødvendigvis skal stå for dette, men blot være behjælpelig med at udsende informationer pr mail.
Generalforsamlingen blev gennemført med deltagelse fra 33 haver - 43 deltagere i alt.
(c) Web-master