Generalforsamling / Generalforsamlingen 2020

Generalforsamlingen 2020

Referat fra Generalforsamlingen 2020

Dagsorden – efter et inspirerende foredrag ved Katrine fra have 11 ”Mere liv i haven”
 
1. Valg af dirigent – Keld Damgård-Møller
2. Valg af referent Lene Illum. De 3 for bordenderne er valgt som stemmetællere.
3. Formandens beretning - Taget til efterretning.
Uddrag fra beretningen: På kloakfronten er der måske lidt fremskridt.
Aabenraa kommunes Teknik- og Miljøudvalg har bedt Arwos om at udarbejde nogle løsningsforslag til kommunens kolonihaver. Ud fra disse vil TMU så komme med en plan inden sommerferien. Forslagene betyder, at der i hver forening skal udmatrikuleres et areal, der skal tinglyses. Disse udgifter skal afholdes af haveforeningerne. Endvidere vil der skulle betales en tilslutningsafgift på ca. 40.000 kr. Denne løsning er en udfordring for Hjelmhaverne, da området er fredet. Herudover har der været et punkt på TMU’s dagsorden den 26.6.2019, hvor fremtidens administration og udviklingsretning for kolonihaverne blev drøftet.
Der er ingen bemærkninger i referatet, så vi må vente og se hvad forvaltningen finder på.
Der er oprettet et uformelt sammenrend af alle kolonihaver i kommunen. Hjelmhaverne er deltaget i 2 møder. Tilslutningen er svingende. Hovedformålet indtil nu har været at finde en ”adgangsvej” til kommunen som udlejer. Formanden har deltaget i et evaluerende møde af et møde med kommunes folk. De problemer, der ønskes prioriteret handler om vandet, en lejeforhøjelse (vi forhøjede havelejen i 2019 med 100 kr pr havelod) og lejekontrakter kommune og foreninger imellem, der kan præcisere ansvarsforhold. Vi har ikke kunnet finde nogen lejekontrakt.
Med hensyn til vandproblemer, så er det fastslået, at det er den enkelte havelejers eget ansvar at bortlede vand fra grunden.
4. Kassererens beretning – taget til efterretning Der er i år et underskud på 26.361,83. Det handler om vandafgiften til Arwos på 46.278,33 kr. – betalingen for den tørre sommer i 2018. Det skal dog siges at regningen også indeholder et aconto beløb, der er højere end sidste års forbrug, der er mere normalt.
5. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen forslår at kontingent er uændret 1100 kr. for 2020. Dette er vedtaget,
6. Valg i henhold vedtægter Valg til bestyrelsen for perioden 2020 - 2022
Lene have 47 og Frede have 52. Begge blev genvalgt
Valg af 2 suppleanter for perioden 2020 - 2021 
Lone have 23 og Karen Margrethe have 75. Begge blev genvalgt.
Valg af 2 revisorer for perioden 2020 - 2021.
Bent have 69 og Keld have 23 blev genvalgt.
7. Indkomne forslag – ingen.
8. Uddeling af pokaler.
Cathrine have 14 modtog den store pokal for en altid velholdt have (inkl. stier og hække) og et stort udvalg af planter.
Kim have 3 modtog den lille pokal for det store arbejde med at rydde grunden og gøre den klar til en helt ny have.
Uddeling af buketter til de medlemmer, der har jubilæum
25 år – have 67 Maja
10 år – have 45 Conny og Vagn
10 år – have 6 Valon – ikke til stede.
9. Eventuelt Aktivitetsudvalget fortsætter i en ny form – afvent information. Årshjulet fortsætter. Alle opfordres til at blive i haverne nogle timer indtil lækager er afklaret og stoppet ved vandåbning den 28.3.
Godt 40 personer deltog i generalforsamlingen – 33 haver var repræsenteret.
(c) Web-master