Love / Love og regler

Love og regler

LOVE OG VEDTÆGTER 2010
HAVEFORENINGEN >>HJELM<<
Stiftet den 2. december 1934
 
§ 1. NAVN
Foreningens navn er HAVEFORENINGEN ”HJELM”
 
§ 2. HJEMSTED
Foreningens hjemsted er Aabenraa og dets virkefelt omfatter de i år 1831 oprettede og år 1979 fredede af kommunen lejede arealer.
 
§ 3. FORMÅL
Foreningens formål er at værne om de gamle haver i Hjelm, samt ved oplysning og vejledning at bistå medlemmerne vedrørende havernes pasning og pleje. Endvidere at der arbejdes for at bibeholde den årlige lysfest.
 
§ 4. MEDLEMMER
Medlem er enhver lejer af en kolonihave indenfor foreningens virkefelt. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
 
§ 5. FORENINGENS MYNDIGHED
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af februar, med en dagsorden som skal omfatte følgende:
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg i henhold til love
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Indkaldelsen til ordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel.
Forslag må indgives til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen. Forslagsstilleren har mødepligt på generalforsamlingen.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer og afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ethvert havelod er 2 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling kan kræves afholdt på forlangende af mindst ¼ medlemmer eller bestyrelsen, med opsigelse af forhandlingens emne.
 
§ 6 BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår 2 skiftevis hvert år, første gang ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Samtidig vælger generalforsamlingen 2 suppleanter samt 2 revisorer.
 
§ 7. AFGIFTER AF DET LEJEDE
Ethvert medlem er pligtigt til at bidrage til havekoloniens vedligeholdelse og nyanlæg i den pågældende havekoloni. Udgifterne hertil fastlægges ved budgetlægning og bidragets størrelse for havejorden fastsættes ved den årlige generalforsamling.
ETHVERT MEDLEM ER PLIGTIG TIL AT INDBETALE DETTE BIDRAG SENEST DEN 15. FEBRUAR.
Såfremt beløbet ikke er betalt 1. marts opsiges lejemålet uden yderligere varsel. Medlemmer er selv pligtig til at indbetale nævnte bidrag m.m. på et af haveforeningen anvist sted.
 
§ 8. LEJEMÅLETS INDGÅELSE OG OPHÆVELSE
Lejemålet regnes fra 1. januar til 31. december og vedvarer indtil det fra en siderne opsiges med 1 måneds varsel. Ved misligholdelse, efter forudgående advarsel på 14 dages frist, kan opsigelse ske med 7 dages varsel fra foreningens side.
Det lejede må ikke fremlejes eller overdrages til andre, der er foreningen uvedkommende.
Dog kan der i tilfælde af længere tids sygdom eller lign. gives visse lempelser efter aftale med bestyrelsen.
Ved overdragelse af haveparcel, har børn fortrinsret efter forældre, derefter tages hensyn til børnetallet, men ved omrokeringer, tages der hensyn til den der har haft have længst.
Man skal have haft sin have i mindst 2 år, det vil sige året ud + 1 kalenderår, før man kan få en anden have.
ALLE LEDIGE HAVER OPSLÅS I KASSERNE.
Ledige haver skal være slået op i 14 dage i opslagskasserne. Depositum kr. 1000,00 ved indgåelse af lejemål. Tilbagebetales ved opsigelse af have, når denne er godkendt.
Prisen på hus, drivhus m.m. aftales mellem sælger og den nye havelejer.
Såfremt havelejer og ny lejer ikke er enige kan bestyrelsen medvirke ved fastsættelse af prisen.
 
§ 9. HAVEPARCELLENS DYRKNING
Enhver lejer skal drive sin lod som have og til enhver tid holde den i tilbørlig orden. Jorden skal i enhver henseende dyrkes på forsvarlig måde, og lejeren skal i så henseende ufortøvet rette sig efter de anvisninger og påmindelser, der måtte blive givet ham af bestyrelsen.
Efterkommes disse påmindelser ikke, vil den pågældende lejer blive opsagt iflg.
§ 8.
Ingen må fjerne frugttræer uden meddelelse til bestyrelse, således at HVIS frugttræer fældes, plantes samme antal nye frugttræer.
I sommerhalvåret foretager bestyrelsen regelmæssige besigtigelser af haverne, ved hvilken lejlighed lejeren kan fremsætte ønsker og klager.
Bestyrelsen må gå ind i haverne ved havevandring.
Lejeren har pligt til at beskære og renholde levende hegn i skellinjen og mod vejene, samt at vedligeholde kunstige hegn. Ved fælles skelhegn vedligeholder lejerne hver sin side af hegnet.
Ingen indhegning må sættes uden for det lejede areals grænser og indhegningen må ikke have en større højde end 125 cm.
Endvidere er lejeren forpligtet til, ud for det lejede areal at renholde veje og gangstier i hele deres bredde eller til disses midterlinje.
Vejene samt hegn og træer må ikke beskadiges, - gødning og jord må ikke henlægges på vejene.
Gødning, jord og byggematerialer skal fjernes samme dag fra veje og stier.
Affald må ikke henkastes på veje, stier i hegn eller grøfter.
Afbrænding af affald er ikke tilladt lørdage, søndage samt helligdage – i tiden fra 1. april til 30. september.
I haverne må der ikke holdes husdyr af nogen art. Løsgående hunde må ikke medtages i haverne.
Støj fra transistorradio, græsslåmaskiner, havefræsere eller håndværkerstøj skal undgås i middagsstunden i sommerhalvåret (12.30 – 14.00) Knallertkørsel på stierne er strengt forbudt.
Bilkørsel er kun tilladt, når der er materialekørsel eller ambulancekørsel.
Biler må kun parkeres på de anviste P – pladser.
Vandtilslutningen må kun udføres efter bestyrelsens nærmere anvisninger
Fast installation må kun udføres i galvaniseret jernrør eller PEL-rør.
Plastikslanger og gummitrykslanger må aldrig anvendes til fast installation.
VANDING MED VANDINGSANLÆG (kun et anlæg pr. have.)
Havevanding med vandingsanlæg sker med datovanding:
Ulige havenumre – ulige datoer Lige havenumre – lige datoer
Ingen vanding mellem kl. 24.00 – 05.00 og 11.00 – 15.00
Der må vandes for naboen.
Det er ikke tilladt at forlade havekolonien, når vandingsanlægget er i gang.
 
§ 10. HAVEHUSE
På haveparcellerne må kun opføres ikke-grundmurede havehuse og redskabsskure af lettere konstruktion dvs. af træ eller lign.
Byggearbejderne samt ændringer udvendig må ikke påbegyndes forinden der er indhentet godkendelse hos bestyrelsen. Til dette brug skal der fremsendes en idé – skitse, der skal indeholde facts om placering på parcellen, mål, materialevalg og lignende.
Der må på hver haveparcel højst opføres 2 huse – nemlig 1 havehus og 1 redskabsskur, som i videst muligt omfang skal sammenbygges.
Havehuse, lysthuse og redskabsskure må ikke have et samlet areal på over 20 m2 og må ikke opføres med fladt tag.
Overdækket terrasse medregnes til bebygget areal.
Opstilling af brændeovne skal søges ved bestyrelsen og godkendes af brandmyndighederne.
Husene skal være pænt opført og holdes i forsvarlig stand.
Havehuse, redskabsskure og drivhuse, der efter bestyrelsens skøn virker skæmmende i området, skal efter bestyrelsens forlangende udbedres eller nedrives. Det er ikke tilladt at henstille campingvogne på haveparceller ej heller på stier og veje.
 
§ 11. LEJEMÅLETS OPHØR
Ønsker en haveejer at ophøre, fremsendes en skriftlig opsigelse af haven, samt pris på havehus, drivhus m.m.
Haveforeningen eller bestyrelse kan ikke gøres ansvarlig for prisforskellen mellem det forlangte og den opnåede pris.
Lejeren er pligtig til at aflevere haven i god stand.
Træer, buske, stauder m.m. samt levende hegn selv om disse er plantet af lejeren, må ikke fjernes uden nærmere indhentet tilladelse og lejeren har ikke noget som helst krav på erstatning for disse eller for udførte forbedringer og deslige.
 
§ 12. FORENINGENS OPLØSNING
Ved opløsning af foreningen kræves at beslutningen herom tages af 2 direkte efter hinanden, med mindst 8 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.
Mindst 2/3 af de på den første generalforsamling afgivne stemmer skal være for foreningens opløsning.
Ved opløsningen af foreningen vil de eventuelle aktiver være at overgive til almennyttige formål efter den sidst afholdte generalforsamlings beslutning herom. Således vedtaget på de ordinære generalforsamlinger i årene 1987 – 2010
 
Vedtægter ændret d. 22.02.2010 Formand Bestyrelsen
(c) Web-master