Love / affaldsregulativ

affaldsregulativ

Uddrag af Aabenraa kommunes affaldsregulativ

§ 23.3 Beskrivelse af ordningen (ordning for haveaffald)

Haveaffald kan bortskaffes ved:
Hjemmekompostering på egen grund, se §22.3
Bringeordning til genbrugspladserne.
Afbrænding i særlige tilfælde.
Bringeordning til genbrugspladserne:
Haveaffald kan afleveres til genbrugspladserne. Haveaffaldet skal placeres i de afmærkede containere eller opsamlingssteder på genbrugspladserne af brugeren selv.
Ved aflevering skal haveaffaldet altid tømmes ud af emballagen – f.eks. papkasser og klare plastiksække. Emballagen skal afleveres særskilt i den dertil opstillede container.
Afbrænding af haveaffald:
Afbrænding af affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg. Det er forbudt af afbrænde affald på privat ejendom, det gælder også i pejse og brændeovne. I disse må kun afbrændes rent, tørt træ, der ikke er behandlet..
Afbrænding af haveaffald er dog tilladt efter følgende regler:
Afbrænding må aldrig foretages i byzone eller sommerhusområder.
Afbrænding – udenfor byzone og sommerhusområder – må kun ske i perioden 1. december til 1. marts.
Afbrænding må kun omfatte rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser.
Haveaffald kan afbrændes i Sankt Hans bål.
Ved tilladt afbrænding skal grundejeren sikre:
At dette foregår uden væsentlige ulemper for omgivelserne.
At der skabes størst mulig sikkerhed for, at ildes ikke spredes.
At dyrelivet skånes ved, at der ikke findes bo i affald på bålpladsen
At brændbart affald opbevares og bortskaffes betryggende således, at det ikke medfører føre for, at en eventuel brand spredes i området.
At der ikke afbrændes stød eller andre større stykker træ, der ikke kan afbrændes på en gang
At afbrænding tidligst sker fra solopgang og er afsluttes helt senest en time efter solnedgang.
At en myndig person er til stede under hele afbrændingen.
At særlig afstand fra nåletræsplantager, bygninger med letantændelige tag samt oplag af letantændelige materialer, brændsel, halmstække o.l. skal overholdes. For mindre bål skal afstanden være mindst 30 meter og for større bål som f.eks. Sankt Hans bål, skal afstanden være mindst 200 meter.
Lejrbål, som udelukkende er beregnet til madlavning og hygge på dertil indrettede pladser, er ikke omfattet af dette regulativ under forudsætning af, at dette foregår uden væsentlig gene eller fare for omgivelserne. Der skal benyttes egnet tørt brænde, som ikke må indeholde træbeskyttelsesmidler, imprægneringsmidler, lak, lim eller malingsrester.
Afbrænding af Sankt Hans bål på Sankt hans aften, skal ske under betryggende forhold og under konstant opsyn. Der må udelukkende afbrændes tørt træ, tørre grene og lignende plantedele.
Etablering af Sankt Hansbål må tidligst påbegyndes den 1. juni. Såfremt afbrænding Sankt hans aften ikke er mulig pga regn o.l skal et senere afbrændingstidspunkt aftales medbrandmyndigheden.
Der må af hensyn til faren for brand ikke oplægges tørt træaffald som afskærmning mellem grundstykker.
(c) Web-master